APL – Elevsida. OBS! Ej för handledare.

Policy för elever på APL

  • Placering av elev på APL får ske endast på företag där RyssbyGymnasiet har skriftligt avtal.
  • Frånsteg från ovanstående får ske endast i särskilda fall som beslutas av rektor och är av betydelse för eleven.Elevens APL ska göras på företag vars huvudsakliga arbetsuppgifter speglar elevens utbildning.
  • APL på företag som ägs av elevens familj/släkting får inte förekomma om inte mycket särskilda orsaker föreligger. Beslut i dessa fall tas av rektor.
  • Som handledare till elev på APL får inte familjemedlem/släkting eller liknande förekomma då detta kan komma i konflikt med syftet i utbildningen.
  • Finns utbildad handledare på företaget ska denna i första hand handleda eleven.
  • Eleven är skyldig att kontakta företagets kontaktperson senast veckan innan APL perioden börjar.
  • Eleven ska alltid omgående kontakta företagets kontaktperson vid frånvaro från APL samt anmäla frånvaron enligt RyssbyGymnasiets normala rutiner.
  • Om det av olika orsaker uppstår problem på APL platsen tar eleven kontakt med sin lärare omgående.

Kostnadsersättning

Fr o m 2015 gäller nya regler för ersättning vid APL. Eleven ska vända sig till programansvarig för respektive program för att få information och blanketter för kostnadsersättning.

Utvärdering 

Efter avslutad APL ska varje elev göra en utvärdering. Den är viktig i Ryssbygymnasiets kvalitetssäkring och det är elevens bästa sätt att påverka kommande APL-perioder.
Utvärderingen görs via webben och länken hittar du här. Det behövs en kod för att kunna spara. Koden får du av din yrkeslärare.

Vid frågor angående APL tar du kontakt med din yrkeslärare.