Ryssbygymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ryssbygymnasiets vision

Alla som finns och verkar på skolan ska känna trygghet och trivsel. Alla ska känna frihet i att uttrycka sig och kunna vara sig själva. Alla är välkomna oavsett vem man är, vad man tycker eller tror eller hur man ser ut.

Miljön på skolan ska vara sådan att det är tillåtet att både lyckas och misslyckas.

Eleverna på skolan ska fostras och ges den kunskapen som behövs för att de ska kunna göra goda val som främjar ett fortsatt gott liv.

Skolans värdegrund

Undervisningen ska syfta till att utveckla elevens fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter (Barnkonventionen, artikel 29).

Skolans värdegrund är ett övergripande uppdrag som ska genomsyra all verksamhet. Värdegrunden ska omsättas och praktiseras i vardagens alla pågående lärprocesser och aktiviteter. Att i sitt arbete utgå från värdegrunden betyder att i mötet med andra utveckla ett förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar. Genom sitt sätt att agera påverkas hur andra agerar och därmed hur verksamheten fungerar.

Elever ska ges kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt samhällsdeltagande och möjligheten att påverka sina livsvillkor.

Elevers rättigheter ska tillvaratas och deras demokratiska kompetens samt förmåga att kommunicera ska utvecklas.

Alla elever ska ges samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Olikheter ska ses som en tillgång. En väsentlig del av skolans likabehandlingsarbete innebär att uppmärksamma och synliggöra normer. Motsättningar ska bemötas och åtgärdas för att sedan användas och lära av.

Inledning

Målet är att alla elever ska nå goda kunskapsresultat, samt att de ska känna trivsel och trygghet i skolan och på skolans internatboende.

Ryssbygymnasiet ska vara en skola där alla, både elever och personal, ska känna trygghet och mötas med respekt och hänsyn.

Våld, hot, diskriminering eller kränkande behandling ska inte förekomma. Alla elever och personal ska arbeta efter vår gemensamt formulerade värdegrund och alla ska bidra till att skapa ett gott arbetsklimat.

Skolan har väl utarbetade och förankrade ordningsregler, samt en överenskommelse mellan skola/fritidsverksamhet och elevboende, elev och vårdnadshavare, med tydliga ansvarsområden.

Personalen på skolan ingriper direkt vid hot, våld, diskriminering eller kränkande behandling. Då ordningsregler inte följs finns tydliga handlingsplaner samt påföljder.

Den personal som får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling ansvarar för att rektorn informeras om det inträffade.

Målsättning

  • Ingen på skolan ska utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.
  • All personal ska aktivt förhindra alla former av diskriminering och kränkning.
  • Alla elever ska aktivt motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.
  • Om diskriminering eller kränkande behandling äger rum ska åtgärderna enligt handlingsplanen vidtas omgående så att diskrimineringen eller den kränkande behandlingen upphör och inte upprepas.
  • Personal och elever ska arbeta med att främja likabehandling och att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs hela planen som PDF genom att klicka på ikonen

Ryssbygymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling