Klagomål och synpunkter

Rutiner för klagomålshantering på Ryssbygymnasiet.

Enligt skollagen 4 kap. 7–8§ har du rätt att lämna synpunkter och klagomål mot utbildningen.

Har du klagomål gällande internatet har du också rätt att lämna synpunkter, det gör du på samma blankett.

Klagomålshanteringen har som syfte att

  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar

Vem framför jag mina klagomål till?

Klagomålen framförs i första hand till den det berör.

Klagomål från elever lämnas till lärare på kursen/utbildningen klagomålet berör.

Gäller klagomålet en lärare lämnas klagomålet till rektor.

Gäller klagomålet någon annan personal lämnas klagomålet till rektor.

Klagomål på rektor eller rektors tjänsteutövning lämnas till VD.

Klagomål på VD lämnas till skolans styrelseordförande.

Skulle du trots dessa insatser vara missnöjd kan du gå vidare till:

  • Skolinspektionen
  • Justitieombudsmannen

Måste jag skriva?

Klagomål ska inlämnas skriftligt på klagomålsblanketten.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom två veckor skall du få svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Behöver vi mer än två veckor meddelar vi dig orsaken till fördröjningen. Du får ett skriftligt svar på din synpunkt/ditt klagomål.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål följs upp genom systematisk hantering och dokumentation.

Redovisning sker till VD och styrelseordförande för Ryssbygymnasiet minst en gång per år om vilka klagomål som inkommit samt vilka åtgärder som vidtagits.

Kan jag vara anonym?

Du kan vara anonym men du kan då inte få någon återkoppling i ärendet.

Klagomålsblankett